Liczba zespolona w postaci algebraicznej (kartezjańskiej): z = x + yi, z to oznaczenie liczby zespolonej, x, y to liczby rzeczywiste, a i to jednostka urojona. Przykłady: 2 + 3i, -4 + 5i, 6 + i, 1 - i, 1/3 + 2/5i, 2i = 0+2i. Własność jednostki urojonej: i^2 = -1. Nie istnieje liczba rzeczywista, której kwadrat jest równy -1. Stąd nazwa dla i - jednoska urojona. Zbiór liczb zespolonych oznaczam jako C. Zawiera on zbiór liczb rzeczywistych (R ⊂ C), ponieważ każdą liczbę rzeczywistą mogę zapisać w postaci x + yi. Przykłady: 5 = 5 + 0i, -10 = -10+0i, 1/4 = 1/4 +0i.